Youmag.gr
Συμφωνία της Πλάκας Συμφωνία της Πλάκας
Η Συμφωνία της Πλάκας υπεγράφη στις 29 Φεβρουαρίου 1944 μεταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων της κατεχόμενης Ελλάδας, αντιπροσώπων των Συμμάχων και της ελληνικής στρατιωτικής διοίκησης στο Κάιρο, στη Γέφυρα της... Συμφωνία της Πλάκας

Η Συμφωνία της Πλάκας υπεγράφη στις 29 Φεβρουαρίου 1944 μεταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων της κατεχόμενης Ελλάδας, αντιπροσώπων των Συμμάχων και της ελληνικής στρατιωτικής διοίκησης στο Κάιρο, στη Γέφυρα της Πλάκας στην Ήπειρο, με σκοπό τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου μεταξύ των οργανώσεων.

Οι οργανώσεις αυτές, οι οποίες ιδρύθηκαν το 1942 και δραστηριοποιήθηκαν σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, μετά τις συνεχείς νίκες τους ενάντια σε Ιταλούς και Γερμανούς, απέκτησαν χιλιάδες οπαδούς και υποστηρικτές, δίνοντάς τους μια αποκλειστική, μη κυβερνητική εξουσία στη χώρα. Καθώς όμως μετά το 1944, η απομάκρυνση των Γερμανών και η σταδιακή απελευθέρωση της χώρας γινόταν πραγματικότητα, ξέσπασε διαμάχη μεταξύ τους – κυρίως μεταξύ ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ – για την ανάληψη της μεταπολεμικής εξουσίας της χώρας. Αυτή η διαμάχη εκδηλώθηκε με συνεχείς ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ τους, η οποία απέκτησε διαστάσεις εμφυλίου πολέμου.

Στο www.cosmoteinsurance.gr, οι πελάτες μπορούν να συγκρίνουν τιμές και καλύψεις μέσα από μεγάλο εύρος ασφαλιστικών εταιριών

Τερματισμό των συγκρούσεων

Η εξόριστη κυβέρνηση στην Αίγυπτο, αλλά και οι δυνάμεις της Κοινοπολιτείας πήραν την πρωτοβουλία της υπογραφής μιας τέτοιας συμφωνίας, επιθυμώντας τον τερματισμό αυτών των συγκρούσεων. Τον ΕΛΑΣ εκπροσωπούσε ο Στέφανος Σαράφης, τον ΕΔΕΣ ο Κομνηνός Πυρομάγλου και το ΕΚΚΑ ο Γεώργιος Καρτάλης. Τα βασικά σημεία της συμφωνίας ήταν τα εξής:

  • η κατάπαυση των μεταξύ τους εχθροπραξιών
  • η διατήρηση των ήδη κατεχόμενων θέσεών τους στη χώρα, αλλά και ο περιορισμός τους σε αυτές
  • η συνέχιση του αγώνα εναντίον των κατακτητών Γερμανών, ακόμα και σε συνεργασία μεταξύ τους
  • η σύσταση μικτής επιτροπής για τον έλεγχο της τήρησης αυτής της συμφωνίας
  • ο εφοδιασμός τους από τη διοίκηση των Βρετανών στη Μέση Ανατολή
  • η ελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων και από τις δύο πλευρές

Αν και η συμφωνία έδινε μεγαλύτερο πλεονέκτημα στον ΕΛΑΣ, ο οποίος τότε κατείχε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, γρήγορα παραβιάστηκε. Οι εμπλοκές συνεχίστηκαν, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1944, οπότε και υπογράφηκε μια νέα συμφωνία, η Συμφωνία της Καζέρτας που περιόριζε ακόμα περισσότερο τη δράση των αντιστασιακών οργανώσεων και τις έθετε υπό την επίβλεψη των Συμμάχων

Η ακριβής διατύπωση της συμφωνίας είναι η παρακάτω:

Δια την ολοκληρωτικήν και απερίσπαστον διεξαγωγήν του Εθνικού Αγώνος εναντίον των κατακτητών και των οργάνων των, την συμβολήν εις την επιτυχίαν του Συμμαχικού αγώνος, την απελευθέρωσιν της Ελλάδος και την κατοχύρωσιν των λαϊκών ελευθεριών, τέλος, δια την δημιουργίαν όρων διευκολυνόντων την προσπάθειαν ενοποιήσεως του ανταρτικού στρατού της Ελλάδος, οι κάτωθι εντεταλμένοι αντιπρόσωποι εις τας διαπραγματεύσεις δια την Ελληνικήν ενότητα αποφασίζουν:
1. Δέχονται την πρότασιν του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ περί τελειωτικής καταπαύσεως των εχθροπραξιών μεταξύ των δυνάμεων ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ.
2. Τα τμήματα ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ θα διατηρήσουν τας σήμερον κατεχομένας θέσεις.

Aegean Airlines – Ο μεγαλύτερος ελληνικός αερομεταφορέας σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο με μοναδικές προσφορές!

3. Αι Οργανώσεις ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν να δράσουν δι’ όλων των δυνάμεών των εναντίον των κατακτητών και των συνεργαζομένων με αυτούς είτε αυτοτελώς εκάστη εν τη περιοχή της, είτε από κοινού κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως.
4. Δια την καλλιτέραν αντιμετώπισιν του κατακτητού αι ανώτεραι Διοικήσεις των εν Ηπείρω δυνάμεων των δύο Οργανώσεων (ΕΑΜ και ΕΔΕΣ) θέλουν το ταχύτερον εκπονήσει κοινόν σχέδιον ενεργείας επιθετικής ή αμυντικής, καθορίζον και τον τρόπον ενδεχομένου ελιγμού των Μονάδων εκάστης Οργανώσεως υφισταμένης πίεσιν του εχθρού εις την περιοχήν της ετέρας, εφ’ όσον τούτο επιβάλλεται υπό λόγων στρατιωτικής ανάγκης.
5. Εάν τμήματα μιας Οργανώσεως αποσυρθούν εκ θέσεών τινων, λόγω εισβολής των Γερμανών ή των συμπραττόντων με αυτούς, ταύτα θέλουσιν επανέλθει εις τας θέσεις των άμα τη εκδιώξει ή αποχωρήσει τούτων.

6. Μικτή στρατιωτική Επιτροπή εξ αντιπροσώπων του ΕΛΑΣ, του ΕΔΕΣ και της ΕΚΚΑ θέλει εποπτεύει την τήρησιν της παρούσης συμφωνίας και λύει τας τυχόν αναφυομένας διαφοράς. Η Επιτροπή θα λειτουργήση με τα δύο μέλη της μέχρι της αφίξεως αντιπροσώπου της ΕΚΚΑ.
7. Η Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή παρακαλείται να μεριμνήση όπως το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής εξασφαλίση τον μεγαλύτερον δυνατόν εφοδιασμόν των εν Ελλάδι δυνάμεων όλων των Οργανώσεων, βάσει της συμμετοχής των εις τας επιχειρήσεις κατά των Γερμανών και αναλόγως των πραγματικών αναγκών του πολέμου.
8. Εκφράζεται η ευχή όπως οι παθόντες τόσον εκ της εισβολής των Γερμανών, όσον και εκ της συγκρούσεως των Οργανώσεων, τύχουν της αμερίστου ενισχύσεως όλων των Οργανώσεων. Ιδιαιτέρως παρακαλείται το Συμμαχικόν Στρατηγείον όπως έλθη εις άμεσον επικουρίαν προς αυτούς.

9. Από της υπογραφής του παρόντος αφίενται ελεύθεροι αμοιβαίως όλοι οι κρατούμενοι ως αιχμάλωτοι ή όμηροι δια λόγους πολιτικών διαφορών, διευκολυνόμενοι να μεταβούν εις τον τόπον της προτιμήσεώς των. Εξαιρούνται οι βαρυνόμενοι με πράξεις Εθνικής προδοσίας ή βαρείας πράξεις κοινού δικαίου, οίτινες και θα κατονομασθούν εις την ενδιαφερομένην οργάνωσιν θα δικασθούν δε υπό των υφισταμένων στρατοδικείων εις α θα μετέχη και αντιπρόσωπος της ενδιαφερόμενης οργανώσεως. Εκφράζεται η ευχή όπως αι υποθέσεις εκδικάσεως περατωθούν το ταχύτερον. Η απόλυσις των ομήρων και αιχμαλώτων θα γίνη το βραδύτερον εντός δεκαπενθημέρου.
10. Η ισχύς του παρόντος άρχεται αμέσως.

Κάπου εις την Ελλάδα 29-2-44.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ: Στέφ. Σαράφης στρατηγός,Νικόλας.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΔΕΣ: Κομν. Πυρομάγλου,Π. Νικολόπούλος (αντ/ρχης).
Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΚΚΑ: Γ. Καρτάλης.
Η ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΣΤΡΑΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Κρις συν/ρχης Βρετανός, Wines ταγ/ρχης Ην. Πολ. Αμερικής.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ/ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΪΡΟΥ: Κρις συνταγματάρχης.